• İç   Hastalıkları.
  Kardiyoloji.
  Kadın Hastalıkları ve Doğum.
  Göz Hastalıkları.
  Glukoz
  CRP (Türbidimetrik)
  TSH
  Serbest T3
  Serbest T4
  Gaitada gizli kan aranması (manuel)
  Kalsiyum (Ca)
  Folat
  Vitamin B12
  Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  Tam Kan (Hemogram)
  Sedimentasyon
  ÜRE - Kan üre azotu (BUN)
  Ürik asit
  HDL kolesterol
  Kolesterol
  LDL kolesterol
  Trigliserid
  Aspartat transaminaz (AST)
  Alanin aminotransferaz (ALT)
  Gamma glutamil transferaz (GGT)
  İdrar tetkiki (Strip ile)
  Anti HBs (Mikropartikül   immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
  Meme US (bilateral)
  Abdomen US, tüm
  Akciğer grafisi (iki yön)
  Tiroid US
  Ekokardiyografi
  Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
  EKG