• Üroloji   Muayenesi
  Göz Hastalıkları
  Kardiyoloji
  İç Hastalıkları.
  Kreatinin
  Aspartat transaminaz (AST)
  Alanin aminotransferaz (ALT)
  HDL kolesterol
  LDL kolesterol
  Trigliserid
  İdrar tetkiki (Strip ile)
  Glukoz
  ÜRE - Kan üre azotu (BUN)
  CRP (Türbidimetrik)
  Gamma glutamil transferaz (GGT)
  Kolesterol
  Prostat spesifik antijen (PSA)
  HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  Anti HBs (Mikropartikül   immün assay-MEIA veya benzeri)
  Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  Sedimentasyon
  Tam Kan (Hemogram)
  Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  Serbest T3
  Serbest T4
  Gaitada gizli kan aranması (manuel)
  Kalsiyum (Ca)
  Folat
  Vitamin B12
  Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  Ürik asit
  Tiroid US
  Abdomen US, tüm
  Akciğer grafisi (iki yön)
  EKG
  Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi